برای بستن دکمه ESC را بزنید.

نرم افزارهای باشگاه

آپدیت نرم افزار باشگاه بازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 100

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بازی منتشر شد: نسخه ۲.2.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)اضافه شدن امکان حذف کلیه فاکتورهای موقتاضافه شدن امکان تبدیل کلیه فاکتورهای موقت به دائمیاضافه شدن شناسه شخصاضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (اردیبهشت 1402)

0 88

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.3.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)نمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب راحت تر اشخاصاضافه شدن ورود از اکسل به دریافت ها و…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (اردیبهشت 1402)

1 102

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.1.۰ (اردیبهشت ۱۴۰۲)امکان ثبت نمره نهایی عضو در کلاساضافه شدن چاپ نمره در صدور گواهینامهنمایش جدولی مشخصات شخص برای جستجو و انتخاب…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بازی آسان (آذر 1401)

0 48

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بازی منتشر شد: نسخه ۲.1.۰ (آذر ۱۴۰۱) اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هااتصال نرم افزار…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (آذر 1401)

0 69

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.2.۰ (آذر ۱۴۰۱)اضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن گزارش نمودار امور مالی    اضافه شدن نمودار به گزارش مانده حساب هابهبود الگوریتم و افزایش…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آذر 1401)

0 74

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد:نسخه 3.۰.۰ (آذر ۱۴۰۱)بهبود الگوریتم و افزایش سرعت محاسبه مدت اعتبار اعضای کلاسامکان ثبت کلاس شخص در «ورود» بدون احتساب در تعداد جلساتاضافه…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (آبان 1401)

0 87

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.۹.۰ (آبان ۱۴۰۱)اضافه شدن تنظیمات صدور گواهینامه برای هر کلاساضافه شدن امکان چاپ گواهینامه برای اعضاء کلاساضافه شدن بخش نمودار:    اضافه شدن…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه بدنسازی آسان (مهر 1401)

0 111

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه بدنسازی منتشر شد: نسخه ۱.۱.۰ (مهر ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب

آپدیت نرم افزار باشگاه ورزشی آسان (شهریور 1401)

0 100

آپدیت جدید نرم افزار باشگاه ورزشی منتشر شد: نسخه ۲.8.۰ (شهریور ۱۴۰۱)اتصال نرم افزار به دستگاه کارت خوان شرکت های زیر:    دستگاه کارت خوان به پرداخت ملت    دستگاه کارت خوان تجارت الکترونیک…

ادامه مطلب